Od Klimenta na doma

16.6.  Tomáš Fendrych video

 9.6.   Žalm 42 (s hudbou)  video

 2.6.   Aleš Drápal  video

přenos bohoslužeb na Youtube

Nedělní bohoslužby

30.6.   9:30  Petr Payne

7.7.     9:30  Pavel Dvořáček

14.7.   9:30  Jiří Nečas

Na podzim zveme

15.9.   potáborové setkání                          bohoslužby pro všechny, fotky, zmrzlina

 

Křesťané - hliněné nádoby s pokladem - kázání ze 17.3.2024

Čtení: Jr 18,1-6; Mt 13,44-46
Text: 2K 4,5-9: „Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.

Jak jasně svítíš hvězdo má - bohoslužby s hudbou z 7.1.2024

Text: Zj 22,12-17 „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži. Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích.

Nauč nás počítat naše dny - kázání z 31.12.2023

Čtení: Ef 3,14-19 Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.

Smíme zpívat Narodil se Kristus Pán - kázání z 24.12.2023

Čtení: Iz 11,1-5
Text: Mt 2,13-20
Sestry a bratři, milí přátelé,
jsme aktuálně šokováni nesmyslným a krutým zlem. Už několik měsíců se ptáme: Co to vjede do politiků, kteří chtějí zabrat cizí území a velí vraždit a znásilňovat? Co se to děje v zemi izraelské? Útoky na civilisty, mučení, násilí

Adventní Bachova kantáta - kázání z 10.12.2023

Čtení: L 10,38-42 Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“

Abšalomův konec - kázání ze 3.12.2023

Text: 2S 18,1-5 David dal nastoupit lidu, který byl s ním, a ustanovil nad nimi velitele nad tisíci a nad sty. Potom David podřídil třetinu lidu Jóabovi, třetinu Jóabovu bratru Abíšajovi, synu Serújinu, a třetinu Itaji Gatskému. Lidu král řekl: „Já s vámi potáhnu rovněž.“ Lid však prohlásil: „Netáhni. Na nás jim nebude záležet, budeme-li utíkat. Usmrtí-li nás i polovic, nebude jim na nás záležet. Ty však jsi za deset tisíc z nás.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer