Od Klimenta na doma

Farizeus a celník  26.6. (Pavel Dvořáček) video

Spasení a žalm 54  19.6.   video

Poklad a perla   12.6. video

Nedělní bohoslužby

7.8.    9.30  (Petr Vacíř)

14.8.  9.30  (Jan Kučera)

21.8.  9.30  (Kateřina Vojkůvková)

            večerní bohoslužby se nekonají

přenos bohoslužeb na Youtube

Zveme

20.-26.8.  letní tábor pro děti (Chotěboř)

Poklad a perla - kázání z 12.6.2022

Text: Matouš 13,44-46 „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.
__________________________________________________________
Milí přátelé, přečetl jsem dvě podobenství. Jsou to skoro dvojčata. Na dvojčatech je zajímavé pozorovat, co mají společného a čím se naopak liší.

Eliáš - kázání z 21.5.2022

Eliáš Kliment 15.5.2022
Text: 1Kr 16,29-17,7
V třicátém osmém roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrího. Kraloval nad Izraelem v Samaří dvacet dva roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu. Postavil Baalovi oltář v Baalově domě, který vystavěl v Samaří.

Spatřujeme světlo - kázání z 8.5.2022

Čtení: Ef 5,8-14
Texty: Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,11-12
A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 1Jan 1,5
Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ J 8,12
________________________________________________________

Hříšnice - kázání z 1.5.2022

Čtení: Mt 7,1-5
Text: J 8,1-11 Na úsvitě přišel Ježíš opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.

Jeho ranami jsme uzdraveni - kázání z 15.4.2022

Text: Iz 53, 1-9
Sestry a bratři,
začíná velkopáteční kázání, a vy možná čekáte, že během patnácti minut vysvětlím, proč byl Ježíš ukřižován a co to vlastně má společného s námi. A já se přiznávám, že to nedokážu. Nedokážu to vysvětlit ani za 15 minut a nedokázal bych to vysvětlit ani za 15 hodin. Protože z naší perspektivy se nikdy nedostaneme do stavu, kdy bychom mohli říci: „Tak ano, mám v tom jasno.“

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer