Od Klimenta na doma

Farizeus a celník  26.6. (Pavel Dvořáček) video

Spasení a žalm 54  19.6.   video

Poklad a perla   12.6. video

Nedělní bohoslužby

7.8.    9.30  (Petr Vacíř)

14.8.  9.30  (Jan Kučera)

21.8.  9.30  (Kateřina Vojkůvková)

            večerní bohoslužby se nekonají

přenos bohoslužeb na Youtube

Zveme

20.-26.8.  letní tábor pro děti (Chotěboř)

Kázání

Eliáš - kázání z 21.5.2022

Eliáš Kliment 15.5.2022
Text: 1Kr 16,29-17,7
V třicátém osmém roce vlády judského krále Ásy se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrího. Kraloval nad Izraelem v Samaří dvacet dva roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu. Postavil Baalovi oltář v Baalově domě, který vystavěl v Samaří.

Hříšnice - kázání z 1.5.2022

Čtení: Mt 7,1-5
Text: J 8,1-11 Na úsvitě přišel Ježíš opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.

Jeho ranami jsme uzdraveni - kázání z 15.4.2022

Text: Iz 53, 1-9
Sestry a bratři,
začíná velkopáteční kázání, a vy možná čekáte, že během patnácti minut vysvětlím, proč byl Ježíš ukřižován a co to vlastně má společného s námi. A já se přiznávám, že to nedokážu. Nedokážu to vysvětlit ani za 15 minut a nedokázal bych to vysvětlit ani za 15 hodin. Protože z naší perspektivy se nikdy nedostaneme do stavu, kdy bychom mohli říci: „Tak ano, mám v tom jasno.“

Chrám Ducha z živých kamenů - kázání z 3.4.2022

Čtení: 1Kr 6,1-13
Text: 1Pt 2,3-6
„|Vždyť jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘! Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.‘“
______________________________________________________
Milí přátelé,

Pašije - vztahy a samota - kázání ze 13.3.2022

Čtení: Mk 14,17-31
Text: J 19,25-27
Sestry a bratři,
hledali jsme minulou neděli, jak se porovnat se současnou politickou situací z hledisky bible, víry. Ano ruská invaze na Ukrajinu zaměstnává naši mysl.
Ovšem dnes to bude naopak. Abychom nezapomněli, že jsme v postním období. V době, kdy Ježíšovy kroky míří k Jeruzalému a naše myšlenky i otázky směřují k otázkám utrpení, sebereflexe, naše mysl směřuje ke kříži.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer