Bohoslužby doma

Kázání z 17.5. písemně

Kázání z 10.5. písemně a audionahrávka

Dvě varhanní improvizace Jiřiny Dvořákové Marešové na píseň Pán Bůh je síla má a úvaha nad touto písní

Bohoslužby on-line a podklady pro domácí pobožnosti ZDE

Zveme vás na bohoslužby

  7. 6. v 9.30 (káže Blahoslav Hájek)

14. 6. v 9.30

Biblická hodina: středa 17 h (fara)                                                       19 h (internet)       Mládež: pátek v 18 h

 

Noc kostelů 12. června

od 17.30 výstup věží pod zvon
prodej Fair Trade zboží
občerstvení
hudba

Jste zde

Abram bojuje kázání z 1.12.2019

Čtení: Gn 13,2-13
Text: Gn 14
V oněch dnech šineárský král Amráfel, elasarský král Arjók, élamský král Kedorlaómer a král pronárodů Tideál 2 vedli válku proti Bérovi, králi sodomskému, Biršovi, králi gomorskému, Šineábovi, králi ademskému, Šemeberovi, králi sebójskému, a králi z Bely, což je Sóar. 3 Tito všichni tvořili spolek při dolině Sidímu, kde je nyní Solné moře. 4 Dvanáct let otročili Kedorlaómerovi, třináctého roku se vzbouřili. 5 Čtrnáctého roku přitáhl Kedorlaómer a králové, kteří byli s ním, a pobili Refájce v Aštarót-karnajimu, Zuzejce v Hámu, Emejce na planině kirjatajimské 6 a Chorejce v jejich horách seírských až k El-páranu, který leží proti stepi. 7 Pak přitáhli obchvatem k Énmišpátu, což je Kádeš, a pobili vše na poli Amálekovců i Emorejce, kteří sídlili v Chasesón-támaru. 8 Tu vytáhl král sodomský a král gomorský a král ademský a král sebójský a král belský, totiž sóarský, a seřadili se v dolině Sidímu k boji proti nim, to jest: 9 proti élamskému králi Kedorlaómerovi, králi pronárodů Tideálovi, šineárskému králi Amráfelovi a elasarskému králi Arjókovi; čtyři králové stáli proti pěti. 10 Dolina Sidím je plná asfaltových studní. Král sodomský a gomorský se do nich při útěku propadli. Ti, kteří zůstali, utekli do hor. 11 Útočníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory i všechny potraviny a odtáhli. 12 Vzali s sebou též Abramova synovce Lota s jeho jměním, sídlil totiž v Sodomě, a odtáhli. 13 Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlil při božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškólova a bratra Anérova; ti byli s Abramem spjati smlouvou. 14 Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými třemi sty osmnácti zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a sledoval útočníky až k Danu. 15 V noci se pak proti nim se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Chóbu, jež je na sever od Damašku. 16 Všechno jmění přinesl zpět a nazpět přivedl též svého bratra Lota s jeho jměním, i ženy a lid. 17 Když se vracel po vítězství nad Kedorlaómerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král sodomský k dolině Šáve, což je Dolina královská. 18 A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího. 19 Požehnal mu: "Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. 20 Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky." Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. 21 Pak řekl Abramovi král Sodomy: "Dej mi lidi, a jmění si nech." 22 Abram však sodomskému králi odvětil: "Pozdvihl jsem ruku k přísaze Hospodinu, Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, 23 že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkům, abys neřekl: »Já jsem učinil Abrama bohatým.« 24 Sám nechci nic, jen to, co snědla družina, a podíl pro muže, kteří šli se mnou; Anér, Eškól a Mamre, ti ať vezmou svůj podíl."

Milí přátelé,
vypnuli jste pozornost už po třech či pěti verších tohoto biblického čtení? Také jste nebyli schopni si zapamatovat jména dotyčných králů, jejich vztahy a koalice? Pokud jste vypnuli, tak se vám nedivím. Je to složité. Také při zprávách někdy vypínám pozornost, když si přestanu pamatovat jména a vztahy válčících skupin. Šíité a kurdové, IS, Al kajda, hamáz a hizbalách a ...... jeden občas neví, kdo vlastně s kým a proti komu. A je toho pořád nějak moc.
Stejně vypínám pozornost, když slyším zprávy o tom, že firmu A dostala pod svou kontrolu skupina B a jejich dceřinná společnost Bydlení s.r.o převedla své jmění do firmy D, což je ovšem součást konsorcia F, kterou ovšem prostřednictvím E - fondů ovládá vedení firmy B, čímž se celá věc zacyklí. A právě tam mizí peníze lidí, kteří si u Bydlení s.r.o. v dobré víře zaplatili byt. Taky je toho kolem nás nějak moc.
Opravdu zajímat nás to začne, až když uvidíme na obrazovce místo, které známe, anebo dokud se nedozvíme, že na ten ekonomický zašmodrchanec doplatil švagr, který dal všechny své peníze Bydlení s.r.o., a teď nemá nic.
Zpráva o válkách, vysoké počty mrtvých - na to jsme si zvykli, i když se to se vymyká našim představám, stejně jako zprávy o miliardových podvodech. Miliarda sem, deset miliard tam ? 1000 nebo 10 000 mrtvých? Není to rozdíl, dokud kamera nezaostří na jednoho umírajícího, na jedno dítě bez nohy, dokud neznáme jednoho konkrétního člověka jménem, pak je to jasné: To se nesmí ! To je proti životu! Proti Bohu! Světu nesmí vládnout nespravedlnost.
Na konci zprávy o bitvě devíti králů zaostřuje kamera na jednu z obětí - na Abramova synovce Lota. Toho známe. Abram a Lot mají za sebou docela slušné napětí. To jak bylo málo studní a moc dobytka, spor o životní prostor hrozil přerůst z potyček pastýřů v kmenovou válku. Abram - muž víry - navrhnul řešení, a dokonce velkoryse, v zájmu zachování míru a (relativně) dobrých vztahů ustoupil ze svého nároku a dal Lotovi vybrat. Napětí bylo zažehnáno. Na Abrama zbyly nehostinné hory, protože Lot se rozhodl pro krásnou oblast u Jordánu. Je logické, že o tak krásnou zemi je obecně zájem tam u Sodomy.Tam co je králem Béra - to jméno zní v překladu „ten, který je ve zlém“, řekněme král Zloslav III. V sousední Gomoře se král jmenuje Birša - to znamená „ten, který zůstává v bezbožnosti“ - král Neznaboh, jestli ne šestý, tak aspoň pátý. Není divu, že tam, kde vládne Zloslav III. a hned vedle Neznaboh V. se nebydlí zrovna bezpečně. Sodoma - to opravdu není dobrá adresa. Vypadá to tam jako v ráji, ale lidé tam žijí bez Boha - a to zadělává na průšvih.
Co se vlastně stalo? Velmoci mají své vazaly, a ti musejí platit. Ale 12 let jim už přijde dostatečně dlouho a tak někteří odmítnou. Jiní se za velmoc postaví a vydají se na trestnou výpravu proti neplatičům a je tu bitva 4 proti 5. A v ní uvízne Lot.
K Abramovi (a jeho pastýřům, co si to napětí z minulé kapitoly určitě ještě moc dobře pamatují) přibíhá posel. A Abram vyráží odvážně na cestu. Vlastně nastavuje svou vlastní kůži za někoho, kdo si to až tak moc nezaslouží. Neříká: „Jo jo, tak už to bývá drahý synovče, bydlíš v bohaté zemi, a taková samozřejmě přitahuje krále. U nás v horách je sice bída, ale je tu klid - šálom. Jo jo, teď si musíš sníst, co sis nadrobil: Co si kdo nadrobí, to si taky sní; jak si kdo ustele, tak si lehne; co kdo zaseje, to sklidí; komu není rady, tomu není pomoci." Taky vám ta přísloví sama vyskakují z mysli? Tak právě podle nich se Abram neřídí. I když by to bylo pochopitelné.
Stejně tak by mohl - a celkem upřímně - říci: „Rád bych ti pomohl, ale proti čtyřem králům? Co já zmůžu se svou rodinnou bandou a pár velbloudy?“ Ale Abram tak neuvažuje. To víra ho povzbuzuje: Jen se pohni. Lot, tvůj bratr je v nouzi, je třeba jednat.
A s hrstkou bojovníků se mu podaří všechny ze zajetí přivést. Jistě s boží pomocí. Vždyť jde jen s 318 zasvěcenými, vycvičenými. Není psáno, v čem jsou ti muži vycvičeni, ale rabíni připadli na myšlenku, že byli cvičeni v Tóře - v Hospodinově zákoně. Tedy že nebyli jen tělesně zdatní, ale i duchovně silní.
Po úspěšné akci se vracejí domů. Vítěznému Abramovi vychází vstříc nový král Sodomy a šálemský král Malkísedek.
Král Sodomy mu nabízí kořist, ale Abram si nevezme nic, ani halíř, ani nitku, ani řemínek k sandálům. Ví moc dobře, že on vítězem není, že za něj vyhrál Hospodin. Nechce se na Božím vítězství obohatit, chce zůstat nezávislý - bude tak má volné ruce i srdce. „Pro mě nic, ale“ - podívá se na mužstvo - „oni možná budou chtít.“ Sám kořist nepřijal - ano jednoznačně svědčí. Je jasné, jak to vidí. Ale pozor - on je svým postojem víry netyranizuje. Nerozhoduje za ně, nediktuje. On jen jasně dává najevo svůj postoj. (Jak důležité !)
A pak je tu ještě král šálemu. Šálem a šálom - to zní hebrejsky stejně. A šalom znamená pokoj, mír. No ještě o něco víc. Salom, to je harmonie vztahů, mezi lidmi i vzhledem k Bohu, soulad, kdy věci do sebe zapadají. Kdy jeden druhému rozumí a chce rozumět. Kdy jeden druhému ustoupí a netváří se, jak moc ho to stojí práce a že čeká vděčnost. Šálom, to je chvíle, kdy vidíme druhé z té lepší stránky, kdy jejich jednání a slovům přikládáme ten nejlepší úmysl. Ano tak to má být. Šalom má být, porozumění a soulad.
V příběhu bylo devět králů, co se perou o místo na slunci, tady je desátý, král pokoje. Oni vedou bitvy - hebrejsky lacham, on nese chleba - hebrejsky lechem. A k tomu víno. A ještě to jeho jméno Malkí-král, sedek -spravedlnosti. Král spravedlnosti. Tedy králem pokoje je král spravedlnosti. Pokoj, mír, soulad, šálom - souvisí se spravedlností. Kde je nespravedlnost, tam nemůže být mír. A mír bez spravedlnosti - to je jen dočasná nepřítomnost války. Nespravedlnost je podhoubím pro nepokoj. Nespravedlností trpí člověk strašně moc. Je důležité úsilí o spravedlnost, v každé malé drobnosti, kde jsme, je to důležité pro šálom.
Proč čteme tento příběh na 1.adventní neděli ? No protože je o tom, že přichází král pokoje, král spravedlnosti. A navíc celé to setkání se odehrává v místech, kde za mnoho let bude městečko se jménem Dům chleba - Bét-lechem, Betlém. Tam se jednou narodí kdosi, komu jde o šálom, kdo bude bojovat proti nepravedlnosti. A nedaleko odtud bude nabízet svým učedníkům stejnou hostinu - chléb a víno, a za hradbami Jeru-šaléma, bude kříž člověka, o kterém stejně jako o Abramovi s jeho rodinnou bandou říkali, že se zbláznil, s tou jeho bandou učedníků, že nemá šanci, že to je marný boj. Kříž člověka, který se stejně jako Abram kvůli bratrovi a kvůli sestře, které semlelo kolo dějin, vydal do boje. Aby nás zachránil a vytrhl z neblahého dění světa, do kterého jsme se zapletli. Ano zapletli jsme se často proto, že Lot v nás zvolil to pohodlnější řešení, že jsme kdesi bláhově viděli ráj na zemi. Ježíš Kristus nám to nevyčítá, ale prostě jde pro nás, bojuje až na smrt, aby nás zachránil. Pisatel listu Židům to dobře vystihl, když píše o Ježíši, že je knězem na věky podle řádu Melkísedekova.
Mele se to na tom světě. A člověk v tom může uvíznout, ani přesně neví jak. Šineárský Amráfel, élamský král Kedorlaómer, Zloslav III. a Neznaboh V., Augustus, Herodes, Pilát, Nero, Kim-čong-un, hizbaláh, hamáz, šíité a Bydlení s.r.o., NSDAP, KGB, KSČ, LSD, AIDS....
A možná že brzy přiběhne i k nám posel, že něco z toho sebralo i někoho z našich blízkých.
A mohli bychom oprávněně říct: „Jo, můžou si to za to sami.“ Jak si kdo ustele…. atd. A mohli bychom oprávněně říct: „Co já zmůžu, já obyčejný, bezmocný...“.
Anebo se na to můžeme podívat po abramovsku, po Kristovsku...... Prostě zjistíme, že nespravedlnost nestrpíme a do té šlamastyky vložíme, protože je prostě potřeba je z toho vytáhnout. Tak jako se do našeho světa plného šlamastyk a věcí, co jsme si sami zvorali, vložil Král pokoje, Král spravedlnosti. Právě v adventu to slavíme. Že se vložil. A na posilu pro ty, co se po nějakém takovém boji vrátili unavení a pro ty, co pro někoho v maléru chtějí vyrazit, pro ty všechny ten král spravedlnosti a pokoje, kněz podle řádu Melkísedekova už teď chystá pohoštění - chleba a víno. Amen

Tags: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer